1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wskazujące między innymi wybrany obszar tematyczny i promotora (podanie.doc, podanie.pdf)

  2. wypełnioną kartę informacyjną (karta_informacyjna.doc, karta_informacyjna.pdf)

  3. list motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego;

  4. wypełniony kwestionariusz osobowy; (kwestionariusz.doc, kwestionariusz.pdf)

  5. życiorys, dwa zdjęcia; życiorys powinien między innymi opisywać szczegółowo historię edukacji kandydata i wykształcenie uzyskane dotychczas przez kandydata;

  6. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzona przez uczelnię informacja o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej;

Dokumenty dodatkowe:

  1. wykaz publikacji naukowych, których kandydat jest autorem lub współautorem;

  2. listy rekomendujące (polecające);

  3. inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, uczestniczenie w projektach naukowych i konferencjach naukowych, dyplomy, certyfikaty (w tym językowe), uzyskane patenty, odbyte staże naukowe kandydata itp.

Składanie dokumentów (obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa)

  • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres TIB@ippt.pan.pl

  • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie IPPT PAN lub przesłać pocztą na adres

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
Sekretariat Dyrektora - pokój 610 (VI pietro)

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN