Proponowana tematyka prac doktorskich


1. W obszarze informatyki technicznej i telekomunikacji

 

METODY GŁĘBOKIEGO UCZENIA SIĘ I ZAGADNIENIA POKREWNE

 

Nr

Temat

Opiekun naukowy

Instytut

2.

Uczenie klasyfikacji z omylnym nauczycielem z zastosowaniem głębokich autoenkoderów wariacyjnych i sieci probabilistycznych. Rozwiązania będą mogły być stosowane w procesach sterowania i podejmowania decyzji 

Prof. dr hab. Andrzej Pacut

NASK PIB

3.

Bezpieczne i wiarygodne głębokie sieci neuronowe. 

Secure and reliable deep neural networks

Dr hab. Paweł Morawiecki

IPI PAN

4.

Topologie, procedury uczenia oraz zastosowanie sieci neuronowych typu Fuzzy Flip Flop 

Topology, learning procedures and the application of Fuzzy Flip Flop neural networks

Dr hab. Piotr A. Kowalski

IBS PAN

5.

Analiza wrażliwości głębokich sieci neuronowych

Sensitivity analysis for deep neural networks

Dr hab. Piotr A. Kowalski

IBS PAN

6.

Transmission efficiency and reliability in neural networks inspired by brain architectures. Information Theory approach 

Prof. Janusz Szczepański

Dr Agnieszka Pręgowska,

IPPT PAN

 

BIOINFORMATYKA I ZAGADNIENIA POKREWNE

 

7.

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji, w szczególności głębokiego uczenia się w analizie danych molekularnych

Application of artificial intelligence methods, in particular deep learning, in the analysis of molecular data. 

Prof. dr hab. Jacek Koronacki

Dr Michał Dramiński

IPI PAN

8.

Metody uczenia maszynowego do identyfikacji skutecznych kombinacji leków w immunoonkologii. 

Machine learning methods for identification of effective drug combinations in immuno-oncology. 

Dr hab. Michał Komorowski

IPPT PAN

9.

Rozszyfrowanie sygnalizacji biochemicznej za pomocą teorii informacji. 

Deciphering biochemical signallng by means of information theory. 

Dr hab. Michał Komorowski

IPPT PAN

10.

Opracowanie systemu wspomagania decyzji w zabiegach neurochirurgicznych, identyfikującego na podstawie badań fMRI ośrodki elokwentne kory mózgowej odpowiedzialne za mowę. 

Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Dr Konrad Ciecierski

NASK PIB

66.

Modelowanie dyspersji w powietrzu zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji w mieście, w bardzo małej skali przestrzennej.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski

IBS PAN

 

ULTRASONOGRAFIA

 

13.

Charakteryzacja tkanek metodami ultrasonografii ilościowej. 

Characterization of tissues by quantitative ultrasound. Applications in cancer diagnostics. 

Prof. dr hab. Jerzy Litniewski

IPPT PAN

15.

Opracowanie i optymalizacja efektywnych algorytmów wizualizacji sygnałów ultradźwiękowych 

Development and optimization of effective algorithms for visualization of ultrasonic signals 

Prof. dr hab. Jerzy Litniewski

IPPT PAN

16.

Ultradźwiękowa różnicowa metoda ocena parametrów nieliniowych tkanek. 

Ultrasound differential method to evaluate the non-linear tissues parameters 

Prof. dr hab. Andrzej Nowicki

IPPT PAN

17.

Analiza naprężeń we wzrastającej tkance 

Stress evaluation in growing tissue 

Dr hab. Eligiusz Postek

IPPT PAN

19.

Microparticles of complex structure moving in viscous fluids 

Prof. dr hab. Maria L. Ekiel-Jeżewska

IPPT PAN

20.

Modelowanie teoretyczne i numeryczne zjawisk wykorzystywanych w technologiach ultradźwiękowych. 

Theoretical and numerical modeling of phenomena used in ultrasound technologies 

dr hab. inż Janusz Wójcik

IPPT PAN

61.

Ultrasonografia ilościowa z kontrastowaniem termicznym 

The quantitative ultrasound with thermal contrasting 

prof. dr hab. Jerzy Litniewski

dr Piotr Karwat

IPPT PAN

 

UCZENIE MASZYNOWE - ZAGADNIENIA SPECJALNE

 

21.

Jednolite metodologicznie procedury identyfikacji elementów nietypowych, klasteryzacji i klasyfikacji w ujęciu warunkowym

Methodically Unified Procedures for Outliers Detection, Clustering, and Classification in Conditional Approach

Prof. dr hab. Piotr Kulczycki

IBS PAN

22.

Learning to rank w modelowaniu różnicowym i medycynie spersonalizowanej.

Learning to rank for uplift modeling and heterogeneous treatment effect estimation.

Dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz

IPI PAN

23.

Ku semantycznym miarom zawartości informacyjnej - integracja wiedzy z grafu linków i semistrukturalnej informacji tekstowej. 

Towards Semantic Measures of Information Content - Integrating LinkGraph with Seminstructured Textual Information.

Prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek

IPI PAN

24.

Metody uczenia maszynowego uwzględniające informacje o kosztach zmiennych. 

Cost-sensitive machine learning methods.

Prof. dr Jan Mielniczuk

Dr Paweł Teisseyre

 

IPI PAN

25.

Modelowanie i analiza zjawisk obiegu informacji w wirtualnej infosferze on-line. 

Modeling and analysis of information flow in on-line virtual info-sphere with elements of web mining, text mining, big data, sentiment analysis and deep learning. 

Dr Marcin Sydow

IPI PAN

28.

Algorytmy sterowania, przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego. 

Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski

Dr Michał Karpowicz

NASK PIB

29.

Metody sztucznej inteligencji w językowej warstwie Human Machine Interface. 

Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski

Dr Konrad Ciecierski

NASK PIB

30.

Weryfikacja socjotechnicznych modeli systemów wieloagentowych i protokołów elektronicznego głosowania

Verification of Socio-Technical Models of Multi-Agent Systems and E-Voting Protocols

Dr hab. Wojciech Jamroga

Prof. dr hab. Wojciech Penczek

IPI PAN

31.

Interakcyjne obliczenia granularne

Interactive granular computing

Prof. dr hab. Andrzej Skowron

IBS PAN

62.

Wnioskowanie i weryfikacja informacji tekstowych za pomocą metod uczenia maszynowego.

 

Dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz

IPI PAN

63.

Reprezentacja wiedzy obrazowej 

Visual Knowledge Representation

Dr inż. Tatiana Jaworska

IBS PAN

64.

Podobieństwa semantyczne w obrazowych bazach danych (CBIR).

Semantic Similarities in Content-Base Image Retrieval (CBIR)

Dr inż. Tatiana Jaworska

IBS PAN

65.

Synteza ruchomej krzywej przełączeń na podstawie danych strumieniowych

Synthesis of moving switching curve based on nonstationary streaming data

Prof. dr hab. Piotr Kulczycki

IBS PAN

67.

Analysis, description, summarization, and classification of multivariable time series in the framework of Granular Computing

Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz

IBS PAN

68.

Podejście rozmyte w symulacji uszkodzeń elementów sieci

Fuzzy approach in simulation of malfunctions of elements of nets

Dr hab. Maciej Romaniuk

IBS PAN

 

MATEMATYKA FINANSOWA I ZAGADNIENIA POKREWNE

 

33.

Wycena pochodnych instrumentów finansowych na rynku bitcoina

Pricing financial derivatives on the Bitcoin market

Dr hab. Piotr Nowak

IBS PAN

34.

Mocne prawo wielkich liczb dla zmiennych losowych intuicjonistyczno-rozmytych

Strong law of large numbers for intuitionistic fuzzy random variables

Dr hab. Piotr Nowak

IBS PAN

35.

Symulacja katastroficznych zjawisk rzadkich w charakteryzowaniu portfela ubezpieczyciela

Simulation of rare catastrophic events for description of insurer’s portfolio

Dr hab. Maciej Romaniuk

IBS PAN

36.

Analiza uśmiechu zmienności na rynku pochodnych stopy procentowej

Volatility smile analysis in the interest rate derivatives market

Dr hab. Dariusz Gatarek

IBS PAN

37.

Metody analizy i prognozowania nieliniowych szeregów czasowych z zastosowaniem na rynku finansowym 

Methods of analysis and forecasting of non-linear time series – applications in financial market 

Dr hab. Leszek Klukowski

IBS PAN

 

OPTYMALIZACJA

 

38.

Optymalizacja wypukła w przetwarzaniu obrazu i sygnału

Convex optimization in image and signal processing

Dr hab. Ewa Bednarczuk

IBS PAN

39.

Analiza wielokryterialna w problemach wielkiej skali 

Multiple criteria analysis for large-scale problems 

Prof. dr hab. Ignacy Kaliszewski

IBS PAN

40.

Optymalizacja topologii nieliniowych konstrukcji

Robust topology optimization of nonlinear structures

Dr hab. Andrzej Myśliński

IBS PAN

41.

Analiza i optymalizacja funkcjonowania modelowanych sieciowo systemów technicznych i

Organizacyjnych 

Analysis and optimization of the functioning of network-modeled technical and organizational systems 

Dr hab. inż. Jacek Malinowski

IBS PAN

42.

Wydobywanie wieloaspektowej informacji o metaheurystykach poprzez parametryzowanie benchmarków

Mining multifaceted information on the performance of metaheuristics with use of parametrized benchmarks

Dr Karol Opara

IBS PAN

43.

Złożoność obliczeniowa i granice obliczalności w przypadku wybranych trudnych problemów optymalizacyjnych

Computational complexity and tractability in the case of selected difficult optimization problems

Dr hab. Krzysztof Szkatuła

IBS PAN

44.

Dekompozycja w mieszanych zadaniach optymalizacji sieciowej związanych z cyberbezpieczeństwem 

Dr hab. Andrzej Karbowski

NASK PIB

 

BADANIA MATERIAŁOWE

 

45.

Wykorzystanie testu indentacji do oceny uszkodzeń zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych poddanych wieloosiowym obciążeniom cyklicznym.

The use of indentation test to estimate fatigue damage of structural elements under cyclic multiaxial loads. 

dr hab. Stanisław Kucharski

IPPT PAN

46.

Sprzężenie mechanizmów deformacji plastycznej w pojedynczych kryształach w mikro- i w meso-skali.

Interaction of plastic deformation mechanisms in single crystals at micro and meso-scale. 

dr hab. Stanisław Kucharski

IPPT PAN

 


2. W obszarze nauk medycznych i inżynierii biomedycznej

 

47.

Głębokie uczenie maszynowe w zastosowaniu do rozpoznawania wczesnych stadiów choroby Alzheimera na podstawie aktywności mózgu.

Testing deep learning technique as a putative early diagnostic strategy in Alzheimer disease

dr hab. Tiaza Bem

IBIB PAN

48.

Optymalizacja i wielko-skalowe modelowanie sieci neuronowej kontrolującej lokomocje.

Optimization and large-scale modeling of neural network controlling locomotion 

dr hab. Jan Karbowski

IBIB PAN

49.

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o czasowo-rozdzielczą dyfuzyjną spektroskopię korelacyjną (TD-DCS) w celu oszacowania zmian przepływu krwi w tkankach biologicznych z uwzględnieniem głębokości

Development of an optical instrument based on time-domain diffuse correlation spectroscopy (TD-DCS) technique to obtain path-resolved blood flow changes in biological tissues 

 

Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

Dr inż. Dawid Borycki

IBIB PAN

50.

Arterial spin labeling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy - badania nad metodyką oceny ukrwienia kory mózgowej

Arterial spin labeling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy - study on methodology of the brain cortex perfusion assessment

Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

Dr hab. inż. Piotr Bogorodzki

Dr inż. Michał Kacprzak

IBIB PAN

51.

Opracowanie rozwiązania problemu klasyfikacji powierzchniowych potencjałów jednostek ruchowych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronalnych.

Deep network-based solution for non-supervised classification of surface motor unit potentials using training data.

Dr hab. Maria Piotrkiewicz

IBIB PAN

52.

Sprzężenie nerwowo-naczyniowe: nowy model bazujący na rejestracjach sygnałów mózgowych u swobodnie poruszających się zwierząt.

Neurovascular coupling: new understanding based on deep brain recordings in freely moving animals and modeling.

Dr hab. Tiaza Bem

Dr hab. Jan Karbowski

IBIB PAN

53.

Wieloskalowe modelowanie transportu wody oraz substancji w tkankach zdrowych i patologicznych

Multiscale modelling of fluid and solute transport in normal and pathological peritoneal tissues

Prof. dr hab. J. Waniewski

Dr J. Stachowska-Piętka

IBIB PAN

54.

Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego: modelowanie matematyczne propagacji fali pulsu w drzewie tętniczym 

Cardiovascular system diagnostics: mathematical modeling of pulse-wave propagation in the arterial tree 

Prof. dr hab. Jacek Waniewski

Dr Jan Poleszczuk

Dr Małgorzata Dębowska

IBIB PAN

55.

Analiza obrazów i metody uczenia maszynowego zastosowane do automatycznej detekcji zmian przedrakowych w cytologii ginekologicznej.

Image analysis and machine learning methods applied to the automatic detection of precancerous lesions in gynecological cytology.

Dr hab. Anna Korzyńska

 

IBIB PAN

56.

Trójwymiarowe wyznaczenie jąder komórkowych w sekwencjach Z-stosu WSI dla patologii wspomaganej komputerowo. 

3-D delineation of cell’s nuclei in WSI Z-stack sequences for computer aided pathology

Dr hab. Anna Korzyńska

 

IBIB PAN

58.

Zintegrowane badania mózgowych potencjałów wywołanych 

Comprehensive analysis of brain evoked potentials.

Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska

IBIB PAN

60.

Zastosowanie Technik Informacyjnych Dynamiki Nieliniowej do Wspomagania Diagnostyki Nowotworów 

Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski

IBIB PAN

69.

Oszacowanie parametrów fizjologicznych mózgu przy użyciu inwazyjnej spektroskopii
w bliskiej podczerwieni

Assessment of brain physiological parameters using invasive near infrared spectroscopy technique

Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

Dr inż. Piotr Sawosz

IBIB PAN

70.

Zastosowanie technik optycznych do oceny procesu zdrowienia pacjentów z udarem mózgu

The use of optical techniques to assess the recovery process in stroke patients

 

Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

Dr inż. Piotr Sawosz

IBIB PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN