ZASADY OGÓLNE

  1. Każdy doktorant realizuje program kształcenia i indywidualny plan badań pod kierunkiem promotora (oraz ewentualnie promotora pomocniczego).

  2. Program kształcenia trwa osiem semestrów; dla semestrów I-II program jest wspólny dla wszystkich doktorantów, przy czym przewiduje się prowadzenie dwóch równoległych seminariów (technologie informacyjne oraz technologie biomedyczne); dla semestrów III-VIII program ustalany jest indywidualnie. Dla semestrów II-VIII przewiduje się prowadzenie 4 bloków zajęć dydaktycznych obejmujących seminaria ( semestry III-VIII) i wykłady obieralne ( semestry III-VI).

  3. Pula wykładów obieralnych może być powiększona o wykłady dotyczące nowych/pionierskich kierunków badawczych.

  4. Łączna liczba punktów wymaganych dla ukończenia Szkoły Doktorskiej TIB PAN wynosi 240 punktów kredytowych (PK) odpowiadających ETCS, z czego 62 PK musi zostać zrealizowane na podstawie zajęć dydaktycznych, a pozostała część przypada na realizację indywidualnego planu badawczego. Jeden punkt PK odpowiada 30 h pracy doktoranta (15h zajęć + 15 h zajęć pracy własnej w przypadku zajęć dydaktycznych lub 30 h w przypadku realizacji planu badawczego).

  5. Sposób weryfikacji wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych na zajęciach dydaktycznych ustala prowadzący zajęcia.

  6. Dopuszcza się zaliczenie przez Kierownika Szkoły, na wniosek doktoranta poparty przez promotora, punktów ECTS zdobytych uprzednio przez doktoranta oraz punktów PK przyznanych za uczestnictwo w szkołach letnich i konferencjach (1 PK=1 ETCS) mających związek z jego tematyką badawczą.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN